Posudzovanie bezpečnostných rizík - železničné koľajové vozidlá

Oddelenie bezpečnostného systému (OBS) 

je zriadené v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie(EÚ) č.402/2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík...  a uznané v súlade s článkom 9 ods.1 písm b, ako inšpekčný orgán typu C ( v zmysle ISO STN EN 17020:2012) pre hodnotene a posudzovanie rizík pre štrukturálne subsystémy

  •     železničné koľajové vozidlá (RST)

 Evidenčné číslo uznania: SK3620190002.

Rozsah kompetencií: kontrola organizácie, metodiky a technických aspektov

 

Plní funkciu:

  • orgánu pre nezávislé posudzovanie uplatňovania spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík (CSM RA)  a vhodnosti uplatňovania procesu riadenia rizík navrhovateľom, ktoré je navrhovateľ povinný  uplatniť  na významné zmeny  železničného systému v členskom štáte EÚ

  • vykonávateľa nezávislého posúdenia významnej zmeny na základe dokumentácie predloženej navrhovateľom, ktorého výsledkom je spracovanie „ Správy o posúdení bezpečnosti“

  • konzultanta uplatňovania procesov bezpečnosti a kvality počas navrhovania a zavádzania významnej zmeny.

 

Kontakt

Tel.: +421 0911 527 567

 E-mail: dmg5@wircom.sk

Adresa: Školská 470, 956 12 Preseľany

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©