POSUDZOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK

Dráhových vozidiel, špeciálnych dráhových vozidiel

Oddelenie bezpečnostného systému (OBS) 

je zriadené v súlade s Vykonávacím nariadením Komisie(EÚ) č.402/2013 o spoločnej bezpečnostnej metóde hodnotenia a posudzovania rizík...  a uznané v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. b, ako inšpekčný orgán typu C ( v zmysle ISO STN EN 17020:2012) pre hodnotene a posudzovanie rizík pre štrukturálne subsystémy železničné koľajové vozidlá (RST).

Evidenčné číslo uznania: SK3620190002.

Rozsah kompetencií: kontrola organizácie, metodiky a technických aspektov

Plní funkciu:

  • orgánu pre nezávislé posudzovanie uplatňovania spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia a posudzovania rizík (CSM RA)  a vhodnosti uplatňovania procesu riadenia rizík navrhovateľom, ktoré je navrhovateľ povinný  uplatniť na významné zmeny  železničného systému v členskom štáte EÚ

  • vykonávateľa nezávislého posúdenia významnej zmeny na základe dokumentácie predloženej navrhovateľom, ktorého výsledkom je spracovanie „ Správy o posúdení bezpečnosti“

  • konzultanta uplatňovania procesov bezpečnosti a kvality počas navrhovania a zavádzania významnej zmeny.