Záručné podmienky

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru, služby, diela objednávateľom.

Záručná doba je:

 • u nového tovaru 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;

 • u zánovného tovaru 12 mesiacov (zánovným tovarom sa rozumie používaný tovar,  ktorý následne prešiel kontrolou našich odborne spôsobilých zamestnancov a ktorý je takto označený);

 • u tovaru použitého 6 mesiacov (použitým tovarom sa rozumie takto označený tovar, ktorý je použitý či opravovaný bez vady, pričom kompletnosť balenia nebráni plnému užívaniu výrobku).

 •  u služby, diela 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;

 • u periodických prehliadok dráhových vozidiel 24 hod. od vykonania prehliadky;

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v Reklamačnom poriadku.

 

Výluky zo záruky:

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou):

 • mechanickým poškodením tovaru,

 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo poskytovateľom alebo výrobcom určené,

 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti,

 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo všeobecnými zásadami,

 • prevedením nekvalifikovaného zásahu neoprávnenou  alebo neautorizovanou osobou (servisom) či zmenou parametrov,

 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou (živelná pohroma, požiar, mráz, vniknutie vody),

 • boli použité prevádzkové kvapaliny, mazivá, ktoré nespĺňajú kvalitatívne ukazovatele predpísané výrobcom,

 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

Kontakt

Tel.:        +421 0915 738 284

E-mail:    dmg1@wircom.sk

Adresa:   Školská 470, 956 12 Preseľany