Reklamácie

REKLAMÁCIE - reklamačný poriadok

Spoločnosť DMG, s.r.o. týmto reklamačným poriadkom oboznamuje zmluvného partnera o podmienkach, spôsobe a mieste uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, rozpor alebo nedostatky tovaru a služieb (ďalej v texte len „reklamácia“). Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spoločnosť DMG, s.r.o. vypracovala tento reklamačný poriadok za účelom zabezpečenia jednotného, rýchleho a presného postupu pri uplatnení prípadnej reklamácie dodaného tovaru alebo poskytovaných služieb. Tento reklamačný poriadok je súčasťou každej zmluvy uzavretej s obchodnou spoločnosťou DMG, s.r.o.. Uzavretím zmluvy zmluvný partner pristupuje k podmienkam uvedeným v tomto reklamačnom poriadku a výslovne s nimi súhlasí. Spoločnosť o reklamáciách vedie osobitnú evidenciu.

Reklamácia:

uplatnenie zodpovednosti za vady, rozpor alebo nedostatky dodaného tovaru, diela, služieb

Spoločnosť:

DMG, s.r.o., Školská 470, 956 12 Preseľany

Zmluvný partner:

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá so spoločnosťou DMG, s.r.o. uzavrie zmluvu

Zmluva:

kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vykonaní realizačných prác

Predmet zmluvy:

sprostredkovanie, dodanie tovaru, vykonanie diela, poskytnutie služby –realizačné/montážne práce

Miesto riešenia reklamácie:

s ohľadom na predmet podnikania spoločnosti/predmet zmluvy-prevažne miesto dodania tovaru, diela, služby

Spôsob uplatnenia reklamácie:

písomnou formou

 

Zmluvný partner je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady tovaru, diela alebo služby bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady. Zmluvný partner môže uplatniť reklamáciu výhradne písomnou formou.

Reklamáciu môže doručiť poštovou prepravou na sídlo spoločnosti, prípadne elektronickou poštou na adresu dmg5@wircom.sk.

 

Spoločnosť vydá a doručí zmluvnému partnerovi potvrdenie o prijatí reklamácie písomne alebo elektronickými prostriedkami. Spoločnosť vyrozumie zmluvného partnera o vybavení reklamácie v lehotách vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zmluvným partnerom, prípadne v lehotách vyplývajúcich z ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa. Oznámenie o vybavení reklamácie bude zmluvnému partnerovi doručené písomne na adresu uvedenú v reklamácii.

 

Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

-pri poštových zásielkach –dátum doručenia reklamácie do Spoločnosti (podľa pečiatky došlej pošty);

-pri doručení elektronickou poštou –deň uvedený na e-mailovej správe;

 

K reklamácii je nutné doložiť kópiu faktúry, resp. zmluvy, ku ktorej sa reklamácia vzťahuje. Pokiaľ má tovar / dielo / služba samostatný záručný list, je tento potrebné priložiť ku kópii faktúry.

 

Tovar dodaný na faktúru, ktorý nie je zaplatený, nie je možné reklamovať.

 

Spoločnosť DMG, s.r.o. pri plnení predmetu zmluvy zodpovedá za to, že dodaný tovar, dielo alebo služba má zmluve zodpovedajúcu akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť, je bez vady, rozporu alebo nedostatku a musí byť dodaná/poskytnutá v zmluve dojednanej lehote.

 

Spoločnosť DMG, s.r.o. je povinná:

-prijať a evidovať písomnú reklamáciu doručenú na Adresu sídla spoločnosti. Po prijatí ju poverený zamestnanec spoločnosti pridelí zodpovednému pracovníkovi, ktorý je povinný vec vybaviť,

-preskúmať a vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie,

-na základe výzvy Zmluvného partnera informovať o stave riešenia reklamácie,

-písomne odôvodniť uznanie prípadne zamietnutie reklamácie,

-v prípade uznania reklamácie vyhovieť Zmluvnému partnerovi v maximálnom možnom rozsahu,

-vykonať nápravné a preventívne opatrenia zamedzujúce možnosti opätovného vzniku vady, rozporu alebo nedostatku.

 

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má DMG, s.r.o. právo požadovať od zmluvného partnera poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. DMG, s.r.o. si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

 

Právne vzťahy medzi spoločnosťou DMG, s.r.o. a zmluvným partnerom, ktoré výslovne neupravuje tento Reklamačný poriadok, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou a zmluvným partnerom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. V prípade sporu sa zmluvné strany budú snažiť o vyriešenie sporu mimosúdnou cestou. Ak sa spor nepodarí riešiť zmierom, môže hociktorá zo zmluvných strán uplatniť svoje práva na všeobecný súd podľa vecnej a miestnej príslušnosti. Spoločnosť je oprávnená tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, a to z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia alebo zmien vnútropodnikovej politiky Spoločnosti. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia a ruší predchádzajúce znenie reklamačného poriadku. Pokiaľ však bola nejaká reklamácia zmluvného partnera riešená podľa doterajších predpisov, jej ukončenie sa spravuje tým predpisom, podľa ktorého bola reklamácia uplatnená.