Dráhové vozidlá 

Modernizácia - úprava vybavenosti dráhového vozidla o také konštrukčné
prvky, ktoré predstavujú zmenu technických parametrov vozidla, pričom tvoria jeho
neoddeliteľnú súčasť​

 

Opravy - odstránenie čiastočne fyzicky opotrebovaných konštrukčných prvkov
dráhového vozidla, resp. poškodených, za účelom jeho uvedenia do
prevádzkyschopného stavu 

 

Údržba - kombinácia všetkých technických, technologických, administratívnych a
riadiacich činností počas cyklu životnosti vozidla s cieľom udržať stav, v ktorom môže
plniť funkciu v požadovanej kvalite 

 

Mobilný servis -  v závislosti od urgencie a rozsahu požadovanej
opravy/údržby, vyberáme najhodnotnejší variant servisu. Jedným riešením je aj
mobilný servis. Mobilný servis zabezpečuje: 
   - Technickú prehliadku vozidla 
    - Preventívna oprava, údržba vozidla 
    - Zabezpečenie poškodených popisov vozidiel (grafity, vandalizmus)
   - Montáž, kalibrácia registračných rýchlomerov vozidiel (TT 62, TT 43)

 

 

Spoločnosť DMG s.r.o. vykonáva modernizáciu opravy a údržbu prevažne týchto traťových strojov a dráhových vozidiel

     - Motorový univerzálny vozík (MUV) a jeho modifikácie (MUV 69, MUV 90, PUŠL            71,KSF 70 a pod.) 
     - Motorový vozík a jeho modifikácie (MV 80)
     - Prívesný vozík k MUV (PV, PVK)
     - Stroje na výmenu podvalov a ich modifikácie (SVP 60, SVP 74, UNO 80)
     - Stroje na čistenie koľajového kameniva (SČH, SČ celoprofilové a ich                            modifikácie)
     - Stroje na čistenie priechodného prierezu (SČH . S a ich modifikácie)
     - Hnacie dráhové vozidlá - rušne 

 

 

Na týchto vozidlách/strojoch vykonáva spoločnosť DMG s.r.o. opravy, údržbu rámov,
pojazdov, podvozkov, hydrauliky, prídavných zariadení, výmenu hnacieho agregátu, palivovej
sústavy, vzduchového systému, kabíny, elektroinštalácie, náter, popis, komunikácia s dopravným
úradom pre riešenie podstatnej zmeny a pod., montáž registračných rýchlomerov a kapacitných
hladinomerov.

 

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©