Technické kontroly

Technické kontroly dráhových vozidiel 

- Nákladné vozne

Hlavnou náplňou je revízia (Technická kontrola) nákladných vozňov v zmysle údržbových systémov spoločností ŽSR, ZSSK Cargo a pod. . 

Pre výkon technických kontrol disponuje spoločnosť DMG s.r.o. kompetenciami, osvedčeniami a certifikátmi v zmysle súčastne platnej legislatívy EÚ a SR. Dokumentácia je vypracovaná elektronicky. 

-Bezpečnostné prehliadky NV 

V prípade potreby spoločnosť DMG s.r.o. vykonáva aj bezpečnostné prehliadky nákladných vozňov

Špeciálne dráhové vozidlá, dvojcestné vozidlá

Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku vykonávame na základe poverenie  č.15357/2019/SŽDD /z.31428 zo dňa 11.04.2019 Rozhodnutie MDV SR. 

Vykonanie overenia technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku je realizované minimálne v rozsahu podľa § 92 (podrobnosti o technicko bezpečnostnej skúške dráhových vozidiel) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky č.12/2012 Z.z. na druhy dráhových vozidiel "T" podľa základnej technickej dokumentácie.

Technické kontroly dráhových vozidiel - druhy dráhových vozidiel "T" podľa základnej technickej dokumentácie vykonávame v zmysle § 24 Zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 93 Vyhlášky 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh.

Kontakt

Tel.:           +421 0915 738 284

E-mail:       dmg1@wircom.sk

Adresa:      Školská 470, 956 12 Preseľany

Všetky práva vyhradené DMG s.r.o. ©